مقالات کمیته توسعه خدمات و گردشگری

نقش ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی مناطق بر توسعه گردشگری رویداد (مطالعه موردی روستای چرمهین)
نویسنده: معصومه گودرزی
quote -pic-2

نقش ظرفیت های طبیعی و فرهنگی مناطق بر توسعه گردشگری رویداد (مطالعه موردی روستای چرمهین)

نویسنده: معصومه گودرزی
چکیده مقاله

چکیده:

گردشگری رویداد طی سال های اخیر در توسعه صنعت گردشگری نقش بسزایی ایفا کرده است. ظرفیت های طبیعی و فرهنگی مناطق در ترکیب با رویدادها، بستر مناسبی برای جذب گردشگران ایجاد می کند. از آنجا که توزیع گردشگری رویدادها در اوقات و فصول خاصی برگزار می گردد، شناسایی و بهره برداری سایر ظرفیت های طبیعی و فرهنگی منطقه می تواند شرایط بهینه و مستمری را برای گردشگری منطقه فراهم نماید. نمونه موردی پژوهش، اهمیت برگزاری رویداد شاهلولا و دیگر جشنواره های فرهنگی در شهر چرمهین از توابع شهرستان لنجان در توسعه گردشگری پایدار منطقه است. هدف پژوهش حاضر بررسی ظرفیت گردشگری رویداد در توسعه صنعت گردشگری و شناسایی ظرفیت های فرهنگی و طبیعی چرمهین در راستای ایجاد توسعه گردشگری پایدار منطقه از طریق بازنمایی رویداد شاهلولا است. این پژوهش در نظر دارد با توجه به ظرفیت های طبیعی و فرهنگی روستای چرمهین و پیشینه تاریخی برگزاری رویداد فرهنگی شاهلولا (جشن هفتادم) به ثبت دیگر ظرفیت های فرهنگی این رویداد در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کمک نماید. این پژوهش با روش تحلیل سوات (نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها) و و رویکرد توصیفی و تحلیلی بر اساس مطالعات میدانی و کتابخانه ای به این موضوع می پردازد.

سینما فرصتی برای گردشگری در استان اصفهان
نویسندگان: ریحانه صافی نجف‌آبادی - ندا ترابی فارسانی - مجید فدایی - مهدی راست‌قلم
quote -pic-2

سینما فرصتي برای گردشگری در استان اصفهان

نویسندگان: ریحانه صافی نجف آبادی – ندا ترابی فارسانی – مجید فدایی – مهدی راست قلم
چکیده مقاله

چکیده:

امروزه تلفیق دو صنعت سینما و گردشگري باعث جذب مخاطبان سینما به مکانهای‌ی که در فیلم‌ها به تصویر کشیده شده‌اند می‌گردد و مي توان گفت فیلم ابزار بازاریابي قوي براي مقاصد گردشگري است. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایي موقعیت استراتژیک مناسب براي رونق گردشگري با تاکید بر سینما در استان اصفهان است و از آنجایی که تعیین موقعیت استراتژیک مناسب نیازمند شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در این حوزه است روشSWOT بکار برده شده. جامعه آماري مورد نظر کارشناسان بوده اند و تکنیک جمع آوري داده گلوله برفي بوده است. نظرات خبرگان در راستاي شناسایي نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید در ۲۵ داده به اشباع رسید. سپس با هدف امتیازدهی به عوامل شناسایی شده، پرسشنامه‌ای که بر اساس داده‌های فرم مصاحبه تنظیم گردیده بود، در اختیار خبرگان قرار گرفت. در نهایت پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها با تشکیل ماتریس عوامل داخلی و خارجی به تدوین راهبرد اقدام گردید. نتایج این پژوهش نشان مي‌دهد که استان اصفهان در راستاي رونق گردشگري با تاکید بر سینما در موقعیت استراتژیک محافظه کارانه قرار گرفته و راهبردهایي مانند رسوخ در بازار، توسعه محصول، توسعه بازار و تنوع همگون مي‌تواند به رونق آن کمک کند.

ارزیابی ظرفیت‌های پزشکی شهر اصفهان در جهت توسعه صنعت گردشگری پزشکی
نویسنده: محمدرضا مرکزی
quote -pic-2

ارزیابی ظرفیت های پزشکی شهر اصفهان در جهت توسعه صنعت گردشگری پزشکی

نویسنده: محمدرضا مرکزی
چکیده مقاله

چکیده:

در بسیاری از کشورهای جهان، صنعت گردشگری به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدزایی، رشد اقتصادی و کاهش بیکاری محسوب می شود. گردشگری بر اساس قصد اصلی افراد از سفر به اقسام مختلفی تقسیم بندی می شود. افرادی که با هدف استفاده از خدمات سلامت به کشور دیگری سفر می کنند، در زمره گردشگران سلامت قرار می گیرند. در حال حاضر ایران در علم پزشکی مانند سلول های بنیادی، ترمیم ضایعات نخاعی، کیفیت و درصد موفقیت عمل های جراحی دارای جایگاه مناسبی در بین کشورهای برتر جهان است و از مزیت های رقابتی قابل توجهی در گردشگری پزشکی برخوردار است. شهر اصفهان به عنوان یکی از مناطق تاریخی و فرهنگی ایران می تواند نقش بسزایی در جذب گردشگر پزشکی داشته باشد. این پژوهش به منظور ارزیابی ظرفیت های پزشکی و بهداشتی شهر اصفهان در جهت توسعه گردشگری پزشکی به صورت مطالعه مروری و با استفاده بررسی مطالعات صورت گرفته به وسیله جست وجو در پا یگاه ها و منابع علمی:noormags ،magiran ، google scholar، civilica ، SID انجام شده است. نتایج این مطالعه مروری نشان داد، شهر اصفهان به صورت بالقوه، دارای ظرفیت ها و قابلیت های پزشکی مناسبی در جهت توسعه گردشگری پزشکی است. اما در حال حاضر بیمارستان های شهر اصفهان بر اساس ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، صرفاً آمادگی نسبی برای جذب و توسعه گردشگری پزشکی دارند و بر اساس چک لیست ارزشیابی واحد بیماران بین الملل، وضعیت مناسب و قابل قبولی ندارند.

فرصت‌های گردشگری در احیای روستا
نویسندگان: شیما جانقربان - شهریار ناسخیان
quote -pic-2

فرصت های گردشگری در احیای روستا

نویسندگان: شیما جانقربان – شهریار ناسخیان
چکیده مقاله

چکیده:

حیات رو به افول مناطق روستایی از مهم ترین موضوعات حوزه حفاظت است. اهمیت حفظ این مجموعه های تاریخی به این دلیل است که در همۀ شئون حیات آن ها همزیستی با طبیعت تجسم یافته است. باور بنیادین این پژوهش آن است که یکی از راهکارهای احیا مناطق روستایی استفاده از فرصت های گردشگری است. پرسشی که در این تحقیق به آن پاسخ داده می شود، عبارت است از؛ کدام ارزش ها در روستا بستر مناسب گردشگری را فراهم می کنند؟ این پژوهش بر آن است تا ارزش هایی را که در روستاها موجب جذب گردشگر جهت احیا می شوند، شناسایی کند. پژوهشگران گوناگونی در عرصۀ گردشگری روستایی کار کرده اند. برخی از آن ها تأثیرات گردشگری بر اقتصاد روستا را مطالعه نموده، و برخی گونه های گردشگری و اثر آن بر توسعۀ روستا را بررسی کرده اند. این مقاله برای نخستین بار ارزش هایی را در روستا مورد بررسی قرار می دهد که با اتکا به آنها می توان احیا محیط های روستایی را رقم زد. پژوهش حاضر در دسته پژوهش های کیفی قرار میگیرد. تحقیقی کاربردی که به روش توصیفی ارزش هایی را که موجب تحول و رونق در روستا می شوند، ارائه می کند. داده ها و اطلاعات تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی گردآوری شده اند. پس از بررسی پژوهش های مرتبط با گردشگری روستایی ارزش های احیا در روستای مورد مطالعه بررسی شده اند.

هویت‌یابی مفاهیم برند گردشگری استان اصفهان
نویسندگان: محمدتقی طغرایی - فائزه سیدباقری - مطهره نصر - آیدا داودیان - فریبا یوسفی - مهرداد رئیسی
quote -pic-2

هویت یابی مفاهیم برند گردشگری استان اصفهان

نویسندگان: محمدتقی طغرایی – فائزه سیدباقری – مطهره نصر – آیدا داودیان – فریبا یوسفی – مهرداد رئیسی
چکیده مقاله

چکیده:

با توجه به کمبود پژوهش های لازم در زمینه یافتن مفاهیم هویت برند گردشگری در محدوده استانی و به منظور دست یابی به اهداف ترسیم شده در سند توسعه راهبردی گردشگری ایران (1404)، سند آمایش استان اصفهان (1399)، چشم انداز بیست ساله گردشگری استان اصفهان (1404) و اسناد فرادست دیگر در سطح ملی و استانی، هویت یابی مفاهیم برند گردشگری استان اصفهان در راستای حرکت به سمت توسعه پایدار گردشگری و همچنین توسعه فضای رقابتی سالم در کل اجزای زنجیره ارزش صنعت گردشگری بیش از پیش مهم است. هدف اصلی این پژوهش یافتن صحیح مفاهیم اصیل و ژرف هویت برند گردشگری اصفهان در جهت خلق و مدیریت برند در پژوهش های آتی است.  روش پژوهش حاضر کیفی و با توجه به ماهیت اکتشافی بودن آن در زمره پژوهش های آمیخته اکتشافی قرار می گیرد.  در این بخش بهره گیری از روش تحقیق کیفی می تواند برای آشکار ساختن و فهم آنچه در پس هر پدیده قرار دارد بکار رود. در این پژوهش روش گردآوری اطلاعات، با توجه به موضوع و اهداف پژوهش از روش کتابخانه ای و با مطالعه اسناد، مدارک، مقالات، پایان نامه های تحصیلی و طرح های تحقیقاتی است. برای فرآیند میدانی پژوهش نیز جهت جمع آوری اطلاعات از ابزارهای مصاحبه عمیق، مشاهده مشارکتی و برگزاری جلسه گروه کانونی استفاده شد. داده هایی که توسط پژوهشگران گردآوری شده است شامل انواع بسیاری از داده های کیفی و کمی ازجمله مشاهدات، گفت وشنودها، تصاویر، فیلم ها، مصاحبه ها، نظرسنجی از شهروندان، گردشگران، کسبه و بازاریان، خاطرات  پاسخ دهندگان و مجلات و تأملات شخصی خود پژوهشگران است. با استفاده از نرم افزار مکس کیودا به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. می توان بیان داشت که زاینده رود، صدای زاینده رود، گلسرخ یا محمدی، میدان نقش جهان، رنگ فیروزه ای، طعم شیرین، روز بودن، شادی و شعف از مهمترین نتایج به دست آمده مفاهیم هویتی استان اصفهان است.

گردشگری پزشکی و آثار مسافران بین‌المللی در صنعت بهداشت و هتل بیمارستانی در اصفهان و ایران
نویسندگان: مهران کریمیان ریزی - مریم فریور
quote -pic-2

گردشگری پزشکی و آثار مسافران بین المللی در صنعت بهداشت و هتل بیمارستانی در اصفهان و ایران

نویسندگان: مهران کریمیان ریزی - مریم فریور
چکیده مقاله

چکیده:

علیرغم رشد سریع صنعت بین المللی بهداشت و درمان، پژوهش های اندکی درخصوص هتل بیمارستان ها در دست است. به منظور پر کردن این شکاف، این مطالعه به شناسایی پیامدهای اجتماعی بستری شدن بیماران بین المللی در هتل بیمارستان ها می پردازد و ایجاد این قصد در آن ها با لحاظ نگرش ها و تمایلات و همچنین تأثیر واسطه ایی پیامد دریافتی را بررسی می کند. در یک رویکرد کیفی، پیامدهای احتمالی ماندن در یک هتل درمانی که می تواند با سایر مراکز درمانی و بهداشتی رایج متفاوت باشد و مشتریان بین المللی بهداشت و درمان نیز به آن واقف هستند شناسایی می شود. تحلیل فاکتور تأییدی یک ساختار چهار فاکتوری از مدل پیامد دریافتی (شامل پس انداز مالی، تسهیلات، خدمات پزشکی و محصول مهمان نوازی) را بازبینی می کند. مدل سازی معادلۀ ساختاری نشان می دهد که نگرش ها، تمایلات و هدف ارتباط معناداری با هم دارند و تمایلات به عنوان یک میانجی عمل می کنند. علاوه بر این، یک آزمون تغییرناپذیری  متریک نشان می دهد که تسهیلات، خدمات درمانی و محصولات مهمان نوازی پیامدهای دریافتی، شکل گیری نیات را به طور معناداری تعدیل می کند. نتایج این مطالعه به اپراتورهای هتل بیمارستان ها کمک می کند تا از راهبردی کارآمد  برای جذب هر چه بیشتر گردشگران بهره ببرند.

بررسی ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی گردشگری با علایق ویژه در میدان نقش‌جهان
نویسندگان: فائزه سیدباقری - کوروش وکیلی
quote -pic-2

بررسی ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی گردشگری با علایق ویژه در میدان نقش‌جهان

نویسندگان: فائزه سیدباقری – کوروش وکیلی
چکیده مقاله

چکیده:

میدان نقش‌جهان در طی سال‌های گذشته تنها به مفهوم گردشگری فرهنگی و تاریخی خود پرداخته است؛ بنابراین گردشگران به‌صورت انبوه از اقصی نقاط داخلی و خارجی جهان به بازدید از این میدان منحصربه‌فرد آمده، بدون آنکه با مفاهیم و اشکال جدید گردشگری آشنایی داشته باشند؛ بنابراین در دنیای حاضر و باوجود تنوع در سلایق و علایق گردشگران لازم است به بررسی پتانسیل‌های میدان نقش‌جهان باهدف معرفی انواع جدید گردشگری و سپس اجرای آن توسط ذی‌نفعان امر و مدیریت صحیح متصدیان سازمان‌ها و ادارات مرتبط به‌صورت یکپارچه، موردتوجه قرار گیرد. اهداف اصلی این پژوهش که در راستای اهداف سند راهبردی توسعه گردشگری است حرکت به‌سوی توسعه پایدار گردشگری و حمایت از صنایع‌دستی با رویکرد ایجاد اشتغال، پیاده‌سازی انواع گردشگری با علایق ویژه متناسب با ویژگی‌های میدان نقش‌جهان، توانمندسازی نیروی انسانی فعال، کاهش اتکا به منابع مالی دولتی است. این پژوهش از نوع توصیفی- کاربردی بوده و از طریق مصاحبه با افراد متخصص حوزه گردشگری و رشته‌های مرتبط چون جامعه‌شناسی، برنامه‌ریزی شهری و کسبه میدان نقش و همچنین بررسی اسناد فرادست و پیشینه زیست‌محیطی، تاریخی، فرهنگی و اقتصادی و کارکردهای آن در سه بعد زمانی گذشته، حال و آینده، با ارائه مدل اس دبلیو اُ تی و بیان راهبرد مرتبط با شرایط، تهیه‌شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که علاوه بر گردشگری فرهنگی و تاریخی می‌توان از انواع دیگر گردشگری قابل‌اجرا چون گردشگری معنوی، هنری، علمی، آموزشی، رویدادها، جشنواره‌ها، تجاری، سلامت، ورزشی، عکاسی، الکترونیک و خوراک استفاده نمود؛ که این امر از طریق مدیریت صحیح و یکپارچه دستگاه‌ها و مجریان انجام‌پذیر است.

شناسایی و سنجش پیشرانه‌های توسعه گردشگری تندرستی در روستاهای هدف گردشگری استان اصفهان
نویسندگان: آزاده رسولی - زهرا شیران - زهرا کثیری
quote -pic-2

شناسایی و سنجش پیشرانه های توسعه گردشگری تندرستی در روستاهای هدف گردشگری استان اصفهان

نویسندگان: آزاده رسولی - زهرا شیران - زهرا کثیری
چکیده مقاله

چکیده:

از جمله حایز اهمیت ترین ویژگی صنعت گردشگری رشد و توسعه اقتصادی در همه جعرافیای گردشگری جهان است.  یکی از شاخه های تخصصی این صنعت گردشگری تندرستی است که سبب ظهور صنعت سلامت شده است.این پژوهش بر شناسایی و سنجش پیشرانه های توسعه گردشگری تندرستی در روستاهای هدف گردشگری متمرکز شده است و چهار هدف را بررسی میکند : شناسایی عوامل موثر در رونق گردشگری تندرستی در روستاهای هدف استان اصفهان، شناسایی پارامترهای گردشگری تندرستی در روستاهای هدف استان اصفهان، شناسایی نقاط قوت و ضعف این نوع گردشگری در روستاهای هدف استان اصفهان، شناسایی اولویت های گردشگری تندرستی در روستاهای هدف استان اصفهان، شناسایی موانع پیش رو در گردشگری تندرستی در روستاهای هدف استان اصفهان.

این پژوهش برای شناسایی روستاهای هدف مناسب گردشگری تندرستی در شهر اصفهان انجام گرفته است و ابزار گردآوری داده های آن، فرم مصاحبه با خبرگان گردشگری بوده است. روش پژوهش به کار گرفته برای شناسایی عوامل تاثیرگذار وعوامل تاثیرپذیر در رونق گردشگری تندرستی در روستاهای استان اصفهان و برای  تعیین ساختار مدل آینده نگر و پیشران های کلیدی موثر در گردشگری تندرستی از روش آینده پژوهی میک مک  مورد استفاده  قرار گرفت.