موشن‌گرافی

مصاحبه با مسئولین کنگره

مصاحبه با اعضای کمیته ها

کمیته مدیریت، اقتصاد و بهره‌وری

کمیته توسعه علمی

کمیته تحکیم باورها و فرهنگ دینی

کمیته صنعت و فناوری

کمیته توسعه کشاورزی و منابع طبیعی

کمیته توسعه پایدار سلامت

کمیته هنر، معماری و شهرسازی

کمیته آب و محیط زیست

کمیته فرهنگ، هنر و رسانه

کمیته توسعه خدمات و گردشگری